عنوانتاریخ 
مخازن ذخیره کننده انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده1396/09/01
طراحی سیستم هیدرونیک لوله کشی تهویه مطبوع اولیه-ثانویه با استفاده از متعادل کننده هدر 1396/03/03
شبیه سازی عددی تاثیر فن سقفی بر آسایش حرارتی کلی افراد 1396/03/03
کنترل آلودگی فضاهای اتاق تمیز کوچک با استفاده از Fan Filter Box1396/02/30
مطالعه عددی تأثیر استفاده از بتن هوادار اتو کلاو شده به عنوان عایق پل های حرارتی نمای ساختمان های مسکونی و تأثیر آن بر کاهش نرخ انتقال حرارت ساختمان1395/05/16
Numerical Study of Ceiling Fan Utilization Effect on Energy Usage Amount and Residents Thermal Comfort in Cold Season1395/05/16
The numerical study of Pro-autoclaved concrete effect as the thermal bridges Insulation of Residential Building facades and its Effect 1395/05/16